måndag 16 september 2013

(S)löseri med skattepengar - Vi vaktar!

Idag lyssnade jag på ett intressant föredrag från slöseriombudsmannen, en oberoende organisation som granskar vad politiken gör med skattemedel. Är det rimligt att som stiftelsen för strategisk forskning köpa heliumballonger för över 100 000 kr till en fest samt inbjudningskort i plexiglas för nära 200 000. Är det rimligt att arbetsförmedlingen köper en debattartikel för 125 000 som är så dålig att den inte ens publiceras?  

Martin Borgs heter föredragshållaren och hans engagerade föredragning skulle fler politiker lyssna till. Som en väktare av skattemedel drar han liknelser och anekdoter som får nackhåren att resa sig. Mina tankar landar i vad man skulle kunna ha gjort istället med alla dessa bortslösade skattepengar. Men också en egen rannsakan om hur viktigt det är att jag själv är varsam med de offentliga medel jag har inflytande över. Rätt använd är skatten en förutsättning i ett fungerande samhälle. Den är politikens och samhällets primära verktyg för att konstruera en gemensam välfärd. I ett fungerande samhälle behövs gemensamma medel för att trygga utbildning, omsorg om äldre samt en trivsam och hållbar samhällsplanering.  

Jag vill se ett Örebro där slöseriombudsmannens glasögon alltid finns tillgängliga på bordet. När diskussioner om storartade projekt släpps fria kommer vi moderater att ifrågasätta och klargöra vad konsekvensen blir för tryggheten, skolan och satsningar för att få fler bort från försörjningsstöd. Det krävs dock mod att inte låta sig dras med i slöseriets förförande kraft, till skillnad från Socialdemokraterna i Örebro som älskar stora kostsamma projekt. I detta har vi moderater ett viktigt uppdrag. Vi agerar väktare för välfärden och ska ständigt utmana socialdemokraterna för ett bättre Örebro. 

Lite rim kan avsluta det:

Elithallar ska byggas och lärare får gå, sossarnas projekt får ju inte gå i stå!  


lördag 14 september 2013

Bättre service vid tillståndsgivningar

Örebro kommun skall arbeta för att tillståndsgivningen ska vara snabb och enkel. Detta utan att ge avkall på de lagar och förordningar som myndighetsutövandet ställer krav på. Kommunen skall bistå med de råd och instruktioner som behövs för att en näringsidkare skall kunna få samtliga nödvändiga tillstånd. Samverkan ska ske i så stor omfattning som möjligt innan beslut fattas. Med detta menar vi att andelen avslag skall minska och handläggningstiderna kortas för varje år. Med detta skapar vi utrymme för effektiv service till näringsidkarna. Som ett exempel kan nämnas bygglovshanteringen, och självklart inkluderas privatpersoner. Kommunen ska upplevas som tillmötesgående och nytänkande. 

lördag 7 september 2013

Alla jobb behövs

Alla sorters jobb behövs i Örebro. Vi bör utveckla och stödja samtliga etablerade näringar, inom såväl tillverkningsindustri, logistik, handel och tjänstesektor.  Det gör vi genom att satsa på innovation och kunskap i form av inkubatorer, Science Parks, samarbete med universitet och andra utbildningsaktörer. Detta skapar förutsättningar för tillväxt i näringar och bidrar med relevanta kompetenser med stort kunskapsinnehåll. Vi ska också stödja näringsidkare att anställa inom andra sektorer. För oss moderater är det viktigt att företag inom samtliga sektorer upplever att kommunens service blir bättre varje år. Med rätt attityd mot företagande och entreprenörskap ska kommunen få näringslivets förtroende. Då skapas förutsättningar för jobb till Örebroare. 

måndag 2 september 2013

Vi glömmer inte bort pensionärerna


En glädjande effekt av vår regerings ansvarsfulla politik, med en tydlig arbetslinje, är att man avser ge Örebros pensionärer mer pengar i plånboken. Regeringen ger skattelättnader på 2,5 miljarder kronor för landets pensionärer. Det innebär skattelättnader på drygt 16 miljarder de senaste sju åren. Sedan 2006, innan alliansregeringen tog ansvaret för Sverige, har nu en garantipensionär 1900 kr mer i månaden i disponibel inkomst. Detta är en god nyhet för Örebros pensionärer. Men hade det inte varit ännu bättre om vi moderater även styrt Örebro? Då hade pensionärerna också känt sig tryggare. Vi moderater prioriterar en stadsmiljö där alla känner sig trygga och kan röra sig fritt utan att känna oro. Vi vill också att gamla människor ska känna sig trygga med omsorgspersonalen och få den hjälp man behöver för ett gott liv. Då hade exempelvis nattsjuksköterskorna funnits kvar. Örebro behöver en mer fokuserad politik som prioriterar välfärden. Vi är partiet som inte glömmer våra äldre.